Vera 360

Sık Sorulan Sorular

Maliye Bakanlığının eylem planı doğrultusunda yazarkasa ve çoklu ortak pos kombinasyonu entegre edilmiş İP tabanlı iletişim yapısı sayesinde sürekli olarak maliye bakanlığı ve bankalar ile veri alışverişi sunan yeni nesil ödeme kaydedici cihazdır.

 

Akıllı yazarkasanın en önemli özelliği ÖKC(ödeme kaydedici cihaz) ile POS cihazının bir arada sunumudur. Mükellefler belirli bir ücret karşılığı ÖKC sahibi olabilirken POS cihazını bankalar aracılığı ile temin edebiliyorlardı; ancak belirli şartların imza altına alınması ile birçok maddi prosedürün yükümlülüğünü üzerlerine almak zorun dalardı. Bu sistemin başlaması ile beraber her iki cihaz tek bir elektronik yapı altında toplanıp senkronize bir şekilde mali gözetim altında sorunsuz olarak çalışarak iş yerlerine zaman ve maliyet kazancı sağlayacak; aynı zamanda taşınabilir özelliği sayesinde iş yeri dışında kullanımı mümkün kılacak bir sistemdir. Diğer yandan işyerleri tahsilatlarında bütün bankaların avantajlarını sağlayabileceklerdir. Taşınabilir özelliği ile iş yeri dışına bu avantajların götürülme imkânı olan bir sistemdir.

11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayımlanan 69 seri No’lu tebliğ uyarınca maliye bakanlığı tarafından ‘’Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’’ adıyla tanımlanan cihazların taşınması zorunlu özellikleri ile kullanılmasına ilişkin kademeli geçiş sürecine istinaden zorunlu kullanım şartı konulmuştur. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar sağladıkları avantajların yanında daha kolay ve hızlı bir mali denetim sağlayacak olması da bu sistemi gerekli kılmaktadır.

Öncelikli olarak faaliyetlerinde taşınabilir EFT-POS cihazı kullanan mükellefler sektörleri ne olursa olsun 1 Temmuz 2013 tarihi itibarı ile EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorundalar.1 Temmuz 2013 tarihi itibarı ile eski tip ödeme kaydedici cihazların üretimine izin verilmeyecektir. Tebliğ kapsamında yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olacak. Eski nesil yazar kasaların dönüşümü için son tarih 31.12.2017 dir

 

Yeni nesil akıllı yazar kasa pos sistemine kademeli bir geçiş sistemi uygulanacağı için ilk etapta tüm meslek gruplarına zorunlu olmasa da 31 Aralık 2015’ten itibaren kanunlar çerçevesinde belirlenmiş; Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren yani perakende satış yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ve benzeri tüm mükelleflerin akıllı yazar kasa bulundurması gerekli olacaktır. Mevcut kanun hükümleri doğrultusunda; Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak belirlenmiştir. İsteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyetleri cihazları aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde başlamaktadır.

Mevcut olarak kullanılan klasik yazar kasalarda; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının bulunması gerekmektedir. Akıllı yazar kasa pos sisteminde maliye bakanlığının gerekli görmesi durumunda yeni uygulamalar ve alternatif seçenekler uygulanabilir.

Mali yükümlülükler doğrultusunda belirlenmiş olan standart bilgiler fişlerin üzerinde bulunması zorunludur. POS slip bilgileri bankaların üye iş yerlerine tanımladıkları terminaller üzerinden sağlandığı için vergi levha bilgileri göz önünde bulundurularak unvan kısmındaki bilgiler ile beraber adres ve telefon bilgileri, üye iş yeri numarası, terminal numaralarının slip üzerinde görülmesi gerekmektedir. İş yerinin levha ismi ticari unvanı ile aynı değilse fiş kısmında ve slip kısmında görülmesi iş yerinin isteğine bağlıdır.

Teknik ve teorik olarak bu mümkün değildir. Akıllı yazarkasa pos sisteminin bir araya getirilmesi teknolojik olarak birçok değişim ve uygulama ile gerçekleşmiştir. Mevcut kullanımda olan yazar kasa ve pos sistemleri bunu desteklememektedir.

Evet alabilirsiniz. Eğer işyerinize birden fazla yeni nesil yazarkasa pos gerekiyor ve siz bunları ekibinize veriyorsanız, aynı şekilde birden fazla
alarak devam edebilirsiniz..

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetindedir. Buna göre;

1 - 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç),

2 - Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren,

3 - Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan,

 4 - Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan satışları bulunan, diğer bir ifade ile perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek nitelikte satışları olan (Mükellefin bütün satışları için kendiliğinden fatura düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmaz.) mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedirler.

 

Basit/bilgisayar bağlantılı ve EFT-POS özellikli (Pos yazarkasa) olmak üzere temel olarak iki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz vardır. Ayrıca, akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir.

SORU 3 - EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır?

 

426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) bendinde yapılan açıklamaya göre, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan (Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç) mükelleflerden sadece; - Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar, - Yol kenarı otopark hizmeti verenler, 01/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alarak kullanmak zorundadırlar. Bu kapsama girmeyen mükellefler de isterlerse bu tür yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

 

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna istinaden Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç olmak üzere anılan Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer tüm mükellefler 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Güncel Hali)’nde belirtilen tarihler itibariyle, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, toptan ticaretle uğraşan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

 

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti birinci ve ikinci sınıf tüccarlara getirildiğinden, basit usule tâbi mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri yoktur.

49 seri no.lu ödeme kaydedici cihaz genel tebliğinde münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel işletmecileri ÖKC kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır. Günlük müşteri listesinde kayıtlı olmayan ve dışarıdan gelen müşterilere de hizmet vermeniz sebebiyle yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyetiniz vardır.

426 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümündeki açıklama uyarınca; -Yol kenarı otoparkınızda 01.10.2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC, -Sabit otoparkınızda 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Güncel Hali)’nde belirtilen tarihten itibaren, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmaktadır. Sabit otoparkınızda EFTPOS özelliği olan yeni nesil ÖKC de kullanabilirsiniz.

Mevcut uygulamada, akaryakıt istasyonlarında taşıtlara yapılan akaryakıt satışları pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirildiğinden, pompalardan yapılan akaryakıt satışlarıyla ilgili tahsilat için seyyar EFT-POS (banka POS’u) cihazını kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak, akaryakıt harici satışlarda (market, oto yıkama, yağ değişimi vb.) seyyar EFT-POS cihazı kullanılması hâlinde, münhasıran bu satışların belgelendirilmesinde EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılması icap etmektedir.

Perakende nitelikli mal satışlarının veya hizmet ifalarının bedelinin tahsilinde kullanılan seyyar EFT-POS’larının (mobil banka POS’u) tamamı EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecektir. İhtiyaç fazlası olup kullanılmayan seyyar EFT-POS’larının (mobil banka POS’u) ise iptal edilmesi veya hiçbir şekilde perakende nitelikli satışların bedelinin tahsilinde kullanılmaması gerekir.

3100 sayılı Kanunla ilgili 2 Seri No.lu Genel Tebliğde, kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetiyle uğraşan mükellefler, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetlerinin dışında bırakıldığından, söz konusu faaliyetinize istinaden gerçekleştirilen dağıtım ve kurye hizmetlerine ilişkin tahsilatlarla ilgili olarak EFTPOS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz yoktur.

 

 

Serbest meslek faaliyetinde bulunmanız sebebiyle 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına girmediğinizden yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanma mecburiyetiniz yoktur.

Hayır değiştirilemez. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulaması ile ilgili mevzuata göre mükelleflerin, 3100 sayılı Kanuna tabi (eski nesil) yazar kasalarını, mecburiyetlerinin başlama tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanmaları mümkündür. Mali hafızaları dolan eski nesil yazar kasalara, yeni malî hafıza takılmayacağından mükelleflerin (yeni bir cihaz aldıktan sonra) mali hafızası dolan eski yazar kasalarını 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayırmaları gerekmektedir. Cihazları hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

 

Yeni nesil cihazlar ıp tabanlı yani akıllı cihazlardır. Bu bağlamda kullanmakta olduğunuz yazar kasa tebliğ gereği gelir idaresi ile haberleşmeleri gerektiğinden kurulumu ile birlikte internet bağlantısının olması zorunludur.

 

Yeni nesil yazar kasalarda internet bağlantısı gsm ya da adsl ile sağlanabilir. Bunlar dışında farklı bir bağlantı tipi kullanılmamaktadır.

 

Yeni nesil cihazınıza Gsm hat kampanyası dahilinde firma tarafından tedarik edilen gsm hatlar, garanti süresi sonrasında içerisinde banka ya da uyguma çalıştığı sürece bedelsiz olarak kullanılmaya devam edecektir.

Vera360.com sitesinden güncel kampanyalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

444 22 62 no.lu çağrı merkezimizden ve vera360.com adresimizi ziyaret ederek Vera yaza kasanızın günlük işlemleri ve kullanım bilgilerine erişebilirsiniz.

 

Yeni nesil yazar kasaların devir, devir öncesi geçici kapama ve hurda işlemlerini tebliğ gereği sadece yetkili servisleri yapmaktadır. Bu tür işlemleriniz için size en yakın yetkili servisiniz ile irtibata geçebilirsiniz. En yakın yetkili servisiniz hakkında bilgi almak için 444 22 62 no.lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yazar kasalarımızın yedek parça tedarikleri ve onarım süreçleri yetkili servislerimiz tarafından sağlanmaktadır.

Vera Yeni nesil yazar kasalarımıza anlaşmalı olan bankalardan istenilen kadarı yüklenebilmektedir. Bu süreçte uygulamasını kullanmak istediğiniz banka ile irtibata geçip, sonrasında en yakın yetkili servisimizden destek alabilirsiniz.

444 22 62 no.lu çağrı merkezimizden ve vera360.com adresimizi ziyaret ederek  Vera yaza kasanızın günlük işlemleri ve kullanım bilgilerine erişebilirsiniz.

 

Vera marka Yazar kasalarımız Eft pos özellikli olduğu için ayıca bir pos cihazı almanıza gerek bulunmamaktadır. Çalışmak istediğiniz bankanın uygulamasını cihazınıza yükletmeniz yeterli olacaktır.

On-line satış yapan ve on-line ortamda muhasebeleştirilen satış türleri için bu alanlar kullanılmaktadır. On-line işlem yapılmıyor ise kullanılmasına gerek yoktur.

Vera 360BİZE ULAŞIN